RODO

Klauzula informacyjna dla celów kontaktowych

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (przekazanie wizytówki, przesłanie poczty elektronicznej, kontakt telefoniczny), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione.

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone.

Administrator Danych Osobowych: Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno – Porządkowych „Sanipor”  sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Sportowa 8, 81-300 Gdynia, radca@sanipor.pl, tel. 586609600

Obowiązek informacyjny z odnośnika do faktur

Administratorem Państwa danych osobowych jest PRSP „Sanipor” sp. z o.o., (dalej: „Spółka”) tel.  58 660 96 00, e-mail rodo@sanipor.pl. Spółka przetwarza dane w celu wypełnienia ciążących na niej obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, RODO): obowiązku wystawienia faktury lub paragonu, wynikającego z ustawy o podatku od towarów i usług oraz obowiązku prowadzenia księgowości i rachunkowości, wynikającego z ustawy o rachunkowości. Dane mogą być powierzane podmiotom, z których korzysta Spółka przy ich przetwarzaniu: dostawcom usługi poczty elektronicznej i konwencjonalnej, osobom zajmującym się doradztwem prawnym i podatkowym na rzecz Spółki oraz przedsiębiorstwom realizującym usługę weryfikacji zgodności (audyty). Nie przekazujemy danych poza teren Polski.

Dane przetwarzamy przez okres co najwyżej 6 lat, ale ten okres przetwarzania danych może ulec wydłużeniu w przypadku, gdyby niniejsza faktura była niezbędna do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń przez Spółkę – wówczas termin usunięcia jest uzależniony od trwania postępowania i biegu przedawnienia.

Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane na niniejszej fakturze zostały podane przez dobrowolnie, ale było to niezbędne w celu udokumentowania transakcji zgodnie z prawem. Ich niepodanie lub podanie w zbyt wąskim zakresie uniemożliwiłoby realizację transakcji ze Spółką. Dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą poddawane profilowaniu.